ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการเพาะเห็ดขอนขาว

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเห็ดขอนขาว ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรจากตำบลกุดน้ำใสเข้าร่วมในการอบรม

 

 

 

21 มีนาคม 60 15:45:44