ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรจากตำบลบัวเงิน เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย

 

 

 

21 มีนาคม 60 15:32:19