ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเกษตร โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นผู้รับมอบกระดาษจำนวน 12 กล่อง ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองขอขอบพระคุณ บริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ที่สนับสนุนสิ่งของใช้ในสำนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

 

21 มีนาคม 60 15:14:49