ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบผู้บริหาร

                                     ทำเนียบเกษตรอำเภอน้ำพอง

      ลำดับ

               ชื่อ-สกุล                       พ.ศ.             พ.ศ.   
1. นายสนาม      หวลหอม      2510 2524
2. นายสุพัฒน์    ทองสอดแสง 2524 2529
3. นายทรัพย์      ลอกไธสง      2529 2538
4. นายเรืองศักดิ์ วงศ์วทัญญู   2538 2543
5. นายทรัพย์      ลอกไธสง      2543 2550
6. นายสิทธิ์พงษ์ คามวัลย์       2550  ตุลาคม 2556
7. นายธีรศักดิ์    สกุลไทย ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2560
8. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง ตุลาคม 2560 ปัจจุบัน

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----