ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำอำเภอ

 

คำขวัญอำเภอน้ำพอง

 


.. ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่

เลื่องลือไกลสู้งูจงอาจ ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ..

 

 

ประวัติความเป็นมา

       อำเภอน้ำพอง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2450 โดยใช้ชื่อว่าอำเภอท่าหว้า โดยมีหลวงผดุงแคว้นประจันทร์เป็นนายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ทางทิศคะวันตกของทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - อุดรธานี ตรงบริเวณตลาดเทศบาลตำบลน้ำพองในปัจจุบัน อำเภอน้ำพองในสมัยนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางมากประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน อำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์และอำเภอซำสูง ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ ณ บ้านสรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลสวังชัย เมื่อ ปี 2490 จนกระทั่งปัจจุบันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 และได้มีการจัดงานฉลอง 100ปี อำเภอน้ำพอง

 

อาณาเขตติดต่อ

       พื้นที่และอาณาเขตอำเภอน้ำพองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 828.686 ตางรางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศเหนือ จด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
       ทิศใต้ จด อำเภอเมืองขอนแก่น
       ทิศตะวันออก จด อำเภอกระนวนและอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
       ทิศตะวันตก จด อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

การปกครอง

       อำเภอน้ำพองแบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 168 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง คือ เทศบาลตำบลวังชัย , น้ำพอง , ลำน้ำพอง , กุดน้ำใส ,ม่วงหวาน,สะอาด องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
33 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 135 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดจำนวน 100,369 คน 24,934 ครัวเรือน

 

สภาพภูมิประเทศ

       ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเนินลูกคลื่นลอตื้น มีทั้งที่ดอนสลับที่นาบางแห่งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีพื้นที่ป่าโปร่ง และป่าไม้เบญจพรรณ ลำห้วย หนอง คลอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนกรวด มีความสูงของพื้นที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจากทางทิศใต้ของอำเภอ ขึ้นไปทางทิศเหนือ จนจรดภูเขาเขาสวนกวาง ซึ่งมียอดสูงสุดประมาณ 440 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

 

การคมนาคม

 • รถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) ขอนแก่น - อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2039 สายน้ำพอง - กระนวน , ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2183 สายน้ำพอง - หนองตูม ทางหลชนบท หมายเลข 4007 สายน้ำพอง - บ้านขาม ถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย
 • รถไฟ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( กรุงเทพ ฯ - หนองคาย ) ผ่านตำบลน้ำพอง , หนองกุง , วังชัย และม่วงหวาน มีสถานี 3 แห่ง คือ สถานีห้วยเสียว , สถานีน้ำพอง และสถานีโนนพยอม

 

3 ธันวาคม 58 11:06:03