ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย "

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไ...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง

วันที่ 4 กันยายน 2561 ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง รับมอบกระชังบก ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนสวรรค์

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสามัคคีเลี้ยงปลาจำเริญ ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจัยการผลิต เป็นลูกปลานิลแปลงเพศและอาห...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสำโรงไก่ PP ชุมชนสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจัยการผลิต เป็นไก่ไข่พันธุ์ดี พร้อมอาหาร ให้กับสมาชิ...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนสวรรค์

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มไก่อารมณ์ดี ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจัยการผลิต เป็นไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหาร ให้กับสมาช...