ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโครงการสร้...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโครง...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลบ้านขาม

วันที่ 14 มกราคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโครง...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายคุณากร จันทะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเฝ้า...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให...

อบรมเกษตรกรด้านจักรกลการเกษตร

วันที่ 9 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสร้...

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนา(อพป) กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

วันที 8 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอา...