ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ...

ประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่...

เวทีประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ...

ประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่...

ประชุมประชาคมเสนอความต้องการ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร...

ประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมประธานชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน ของอำเภอน้ำพอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่อช...

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทยเ...

กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บึงห้วยชัน บ้านวัง...

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิครบวงจรคุณภาพสูง อำเภอน้ำพองจำนวน 20 รายเข้าร่วมอบรมแปลงพยากรณ์และเต...