ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ย...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิย...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ย...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชัย บุตรสาละ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเ...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระดับตำบล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเ...

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ระดับตำบล ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการ...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระดับตำบล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเ...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระดับตำบล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมก...