ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ทอดกฐินอำเภอน้ำพอง ประจำปี 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นปร...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมจัดกิจกรรมทางด้านการเกษตร โดยมีนายศุภชัย ...

สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง อ...

เวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปร

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้...

จัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้...

อบรมการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโนบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโนบาย กระทรวง...

สัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางยอดขวัญ สามะ และ นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบว...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอน้ำพอง

วันที่ 18 กันยายน 2560 นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2560

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเดือน กันยายน 2560 ณ วัดวิชัยยาราม บ้านสร้า...

อบรมเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การจัดเวทีชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดกิจกรรม การจัดเวทีชุมชน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ณ...