ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน ตามระบบ 5 ส

29 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมพัฒนาและปรับปรุงสำนักงานให้น่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์สำน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

26 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการและงานภารกิจเร่งด่วนต่างๆ...

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

25 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

19 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง และนางสาวกาญจนา​ สุจริต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารก...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

19 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นางรัญดา คำสมหมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเ...

จัดกิจกรรม 5 ส และปลูกผักสวนครัวตามโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม 5 ส และปลูกผักสวนครัวตามโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ตามแ...

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

13 พฤษภาคม 2563 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

13 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการและงานภารกิจเร่งด่วนต่างๆ...

รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64

12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 จากศูนย์เมล็ด...

ทีมงานนิเทศสาย 3 ลงพื้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

11 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ทีมงานนิเทศสาย 3 ลงพื้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่อให้กำลังใจ พร้อมให้คำแ...