ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทยเ...

กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บึงห้วยชัน บ้านวัง...

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิครบวงจรคุณภาพสูง อำเภอน้ำพองจำนวน 20 รายเข้าร่วมอบรมแปลงพยากรณ์และเต...

วันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกออ้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงาน วันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกออ้อย ณ ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ ผู้ช่วยเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ...

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทร์ทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแ...