ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

นางเพ็ญศรี มีทองหลาง

เกษตรอำเภอน้ำพอง

โทรศัพท์ 0610294646
 

 

 

ว่าง


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
(ประจำตำบล)

โทรศัพท์ 

 

 

นายประสิทธิ์ คำไอ่ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลม่วงหวาน,กุดน้ำใส)

โทรศัพท์ 0832892141

 

นายพรสัมฤทธิ์ กองทอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลทรายมูล)

โทรศัพท์ 0810575063

 

นายสาคร กับโก 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลบัวใหญ่, บ้านขาม)

โทรศัพท์ 0846038081

 

นางยอดขวัญ สามะ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลน้ำพอง,สะอาด)

โทรศัพท์ 0900398701

 

นายโฆสิต บุญเอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ประจำตำบลพังทุย,บัวเงิน)

โทรศัพท์ 0897108128

 

นางสาวกาญจนา​  สุจริต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ประจำตำบลท่ากระเสริม)

โทรศัพท์ 0900435825

 

 

นางรัญดา คำสมหมาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ประจำตำบลหนองกุง,วังชัย)

โทรศัพท์ 0852469415

 

 นางธิดารัตน์  เพ็งคำศรี           

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ 0813890403

 นางสาวสุดารัตน์ จันละคร           

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 0862298463

 

 

 

 

 

          

          

               

          นางสุภาพ สอาดศรี

            พนักงานทำความสะอาด

 

                                                                                                  

 


 

โครงสร้างการบริหาร

 

 

๑. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • กำกับ ควบคุมดูแลบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
 • ศึกษาวิเคราะห์กำหนดวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามจังหวัดและอำเภอมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่น

 
 

๒. ว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง คนที่ ๑
 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดน้ำใสและสะอาด
 • ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตำบล กุดน้ำใส,สะอาด,ม่วงหวาน,น้ำพอง,วังชัย และ หนองกุง
 • รับผิดชอบโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ,งานเกษตรทฤษฎีใหม่,งานโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลัง
 • งานไม้ดอกไม้ประดับ,งานในเขตปฏิรูปที่ดิน,งานพืชไร่,งานประมงและปศุสัตว์

 

๓. ว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง คนที่ ๒
 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระเสริม
 • ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตำบล ท่ากระเสริม,บัวเงิน,บัวใหญ่,บ้านขาม,ทรายมูลและพังทุย
 • รับผิดชอบงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ,งานประชาสัมพันธ์,งานข้าว
 • งานโครงการแทรกแซงราคาข้าว,งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
๔. นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลม่วงหวาน,ตำบลวังชัย
 • งานภัยธรรมชาติ,งานสภาเกษตรกร,งานพืชสวน,งานพืชผัก,งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น

 
๕. นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทรายมูล
 • รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศ.๐๒),งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • งานอารักขาพืช,งานลดการเผาในที่โล่งแจ้ง,งานแมลงเศรษฐกิจ,งานพืชพลังงานทดแทน,งานแหล่งและฝนหลวง
 • งานหม่อนไหม,งานดิน-ปุ๋ย-ก๊าซ

 
๖. ว่าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพังทุย,บัวเงิน
 • รับผิดชอบงานแผนงาน - โครงการ.งานสถิติข้อมูล,งานเศรษฐกิจพอเพียง,งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ(KM)
 • งานไร่นาสวนผสม,งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
๗. นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบัวใหญ่
 • รับผิดชอบโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน,งานพืชฤดูแล้ง,สภาพการทำนา,รายงาน รอ.-รต.
 • งานเครื่องจักรกลการเกษตร

 
๘. นางยอดขวัญ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำพอง,หนองกุง
 • รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร
 • รับผิดชอบงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน,งานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย
 • รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร,กลุ่มแม่เกษตรกร,กลุ่มยุวเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 
๙. ว่าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านขาม
 • รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) งานขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
 • รับผิดชอบงานปรับปรุงเวปไซด์สำนักงาน,งาน Smart Farmer และ Smart Officer
 • งาน Zoning

 
๑๐. นางสาวสุดารัตน์ จันละคร เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล งานทะเบียนเกษตรกร งานขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด,งานปรับปรุงเวปไซด์สำนักงาน
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร

 
๑๑. นางสุภาพ ศรีสอาด พนักงานทำความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดูแลรับผิดชอบความสะอาด อาคารสำนักงาน อาคารโกดังพัสดุ และบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
19 กุมภาพันธ์ 63 13:35:49