ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ

รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

นางพุทธชาติ นารีจันทร์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลท่ากระเสริม)

 

นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลกุดน้ำใส,สะอาด)

 

นายสาคร กับโก 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลบัวใหญ่,บัวเงิน)

 

นายพรสัมฤทธิ์ กองทอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลพังทุย,ทรายมูล)

 

นางวาสนา ชุมพล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ประจำตำบลวังชัย,หนองกุง)

 

นางยอดขวัญ สามะ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลน้ำพอง)

 

นายประสิทธิ์ คำไอ่ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลม่วงหวาน)

 

นายเอกรัตน์ สัชฌุกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ประจำตำบลบ้านขาม)

 

                      

 

           

                                       นางสาวสุดารัตน์ จันละคร                                   

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

              

          นางสุภาพ สอาดศรี

            พนักงานทำความสะอาด

 

                                                                                                  

 


 

โครงสร้างการบริหาร

 

 

๑. นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • กำกับ ควบคุมดูแลบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
 • ศึกษาวิเคราะห์กำหนดวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามจังหวัดและอำเภอมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่น

 
 

๒. นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง คนที่ ๑
 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดน้ำใสและสะอาด
 • ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตำบล กุดน้ำใส,สะอาด,ม่วงหวาน,น้ำพอง,วังชัย และ หนองกุง
 • รับผิดชอบโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ,งานเกษตรทฤษฎีใหม่,งานโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลัง
 • งานไม้ดอกไม้ประดับ,งานในเขตปฏิรูปที่ดิน,งานพืชไร่,งานประมงและปศุสัตว์

 

๓. นางพุทธชาติ นารีจันทร ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำพอง คนที่ ๒
 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระเสริม
 • ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตำบล ท่ากระเสริม,บัวเงิน,บัวใหญ่,บ้านขาม,ทรายมูลและพังทุย
 • รับผิดชอบงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ,งานประชาสัมพันธ์,งานข้าว
 • งานโครงการแทรกแซงราคาข้าว,งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
๔. นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลม่วงหวาน
 • งานภัยธรรมชาติ,งานสภาเกษตรกร,งานพืชสวน,งานพืชผัก,งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น

 
๕. นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพังทุย
 • รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศ.๐๒),งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • งานอารักขาพืช,งานลดการเผาในที่โล่งแจ้ง,งานแมลงเศรษฐกิจ,งานพืชพลังงานทดแทน,งานแหล่งและฝนหลวง
 • งานหม่อนไหม,งานดิน-ปุ๋ย-ก๊าซ

 
๖. นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังชัย,หนองกุง
 • รับผิดชอบงานแผนงาน - โครงการ.งานสถิติข้อมูล,งานเศรษฐกิจพอเพียง,งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ(KM)
 • งานไร่นาสวนผสม,งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
๗. นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบัวใหญ่,บัวเงิน
 • รับผิดชอบโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน,งานพืชฤดูแล้ง,สภาพการทำนา,รายงาน รอ.-รต.
 • งานเครื่องจักรกลการเกษตร

 
๘. นางยอดขวัญ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำพอง
 • รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร
 • รับผิดชอบงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน,งานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย
 • รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร,กลุ่มแม่เกษตรกร,กลุ่มยุวเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 
๙. นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านขาม
 • รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) งานขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
 • รับผิดชอบงานปรับปรุงเวปไซด์สำนักงาน,งาน Smart Farmer และ Smart Officer
 • งาน Zoning

 
๑๐. นางสาวสุดารัตน์ จันละคร เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล งานทะเบียนเกษตรกร งานขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด,งานปรับปรุงเวปไซด์สำนักงาน
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร

 
๑๑. นางสุภาพ ศรีสอาด พนักงานทำความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดูแลรับผิดชอบความสะอาด อาคารสำนักงาน อาคารโกดังพัสดุ และบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
10 ตุลาคม 60 11:59:10