ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

 

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

พื้นที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

       สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ - เดือน - ปี พ.ศ.2524 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 168 หมู่บ้าน

 

พื้นที่

       พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ 1 งาน

 

 

3 พฤศจิกายน 58 19:32:11