popup

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด...

รับปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวพันธุ์ดี)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเมล็...

ประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่(จิ้งหรีด)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ (จิ้ง...

มอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามต...

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเกษ...

อบรมการเพาะเห็ดขอนขาว

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเ...

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร...

บริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...