ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งป...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยา...

ตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลบ้านขาม

วันที่ 14 มกราคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยา...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายคุณากร จันทะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพ...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเก...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ออกตร...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ เข้าร่...

อบรมเกษตรกรด้านจักรกลการเกษตร

วันที่ 9 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่อ...

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนา(อพป) กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

วันที 8 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

วันที่ 4 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกตรวจเยี่ยมเก...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

วันที่ 4 มกราคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ได้มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ นัก...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ...

วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการปลูกข...

ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโค...

ประชุมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมเกษตรกรโครงการส่งเสร...

ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านขาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุม โดยนางเพ็ญศรี มีทองห...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชา...

บวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค...

ตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2561/62 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้า...

more...

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

https://www.youtube.com/watch? 

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศพก อ.น้ำพอง ( องค์ความรู้ )

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnHvn9i3r8 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อ.น้ำพอง

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JcFh--JlKSI&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 17 พค 2561

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQOXfO-g6MA

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 16 มิย 2560

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzAFG2uQAKg&feature=youtu.be

โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง