popup

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ...

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทร์ทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำน...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด...

รับปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวพันธุ์ดี)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเมล็...

ประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่(จิ้งหรีด)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ (จิ้ง...

มอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามต...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...