ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น "น้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาจ ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ "ิ

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/2557 (ข้าวนาปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
หรือเบอร์โทร 0 4343 1465
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายธีรศักดิ์  สกุลไทย  เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 1 นำทีมโดย นายโพยม  ศรวิชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11–12 พฤศจิกายน 2556 เกษตรกรตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 10,14,1,2,7,15,16 มารับใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองและนายอรรถพร  ศรีตาแสน เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการตรวจสอบพื้นที่ของโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบลเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. นายเชิดชัย ข้อยุ่น ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยงานส่งเสริมการเกษตรฯ ร่วมกับนายพรสัมฤทธิ์ กองทอง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ออกหน่วยสาธิตการขยายพันธุ์เชื้อราไตรคอร์เดอมา และสาธิตการผสมปุ๋ยอินทรีย์กับเชื้อราไตรคอร์เดอมา ณ บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษาที่มาขอสอบถามข้อมูลการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อนำไปจัดทำรายงานเสนออาจารย์
 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2556  นายสุชัย  บุตรสาระ  นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในการ
ประชุมชี้แจงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งจะดำเนินการจัดงานในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ.เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่นซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมท่าหว้า–น้ำพอง ชั้น2ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2556  นางวาสนา ชุมพล นวส.ชำนาญการให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ที่ขอความอนุเคราะห์ ถ่ายทำรายการ 5 เช้าข่าวเด่น เรื่องการปลูกอ้อยโดยใช้น้ำกากส่าราดในอ้อยตอในไร่ของเกษตรกรนางลัดดาวัลย์  เอกทวีกุล 
เกษตรกรจาก หมู่ที่ 7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ นวส.ชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมถ่ายทำสารคดีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใต้ร่มพระบารมี ของสถานีวิทยุช่อง 5 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงเป่ง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นางวาสนา ชุมพลและ นายสาคร  กัปโก  นวส.ชำนาญการนำผู้แทนเกษตรกรร่วมพิธีเปิดตัวโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธีฯและทำพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและตัวแทนเกษตรกรทั้ง 26 อำเภอ   
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์
เกษตรอำเภอน้ำพอง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมประชุมกับนายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯเพื่อเตรียมการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย 56 จนท.จาก สนง.เกษตร อ.น้ำพอง มอบปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร กิจกรรมพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร(1 อำเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร) ณ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สว่างเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 6 มิ.ย.56 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านของอำเภอน้ำพองร่วมรับฟัง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21-23 พ.ค. 56 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกับคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 ให้ความรู้เกษตรกรโครงการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคใบขาวอ้อยกลุ่มย่อยระดับตำบล
วันที่ 17 พ.ค.56 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์  เกษตรอำเภอน้ำพอง
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองร่วมกับคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10  ชี้แจงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคใบข้าวอ้อยพร้อมทั้งแจกพันธุ์ข้าว
ณ สมาคมชาวไร่อ้อยอำเภอน้ำพอง  ต.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 พ.ค. 56  นางพุทธชาติ นารีจันทร์ และนายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง  นวส.ชำนาญการ
อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงจากภัยศัตรูพืชเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผลผสาน(IPM)และสาธิตการผลิตเชื้อบิวเวอเรียจากข้าวเปลือกที่
บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.56 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์ เกษตรอำเภอน้ำพองและนายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯและวันเกษตรกร ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556  นวส.ชำนาญการ อบรมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากภัยศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ต.ท่ากระเสริม  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์  เกษตรอำเภอน้ำพอง
และคณะร่วมต้อนรับ ท่านรองฯรัจนา  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักสถิติจังหวัดขอนแก่น
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนการเกษตร ปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 
อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ เข้ารดน้ำขอพร นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง กำหนดจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2  มอบให้เกษตรกรตำบล ท่ากระเสริม,บัวเงิน,บัวใหญ่  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง กำหนดจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 มอบให้เกษตรกรตำบลกุดน้ำใส
,ม่วงหวานและตำบลทรายมูล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์  เกษตรอำเภอน้ำพอง  สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมประชุมกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและแผนการจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 55/56 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก สนง.เกษตรอำเภอ ออกปล่อยแตนเบียนเขตตำบลต่างๆในอำเภอน้ำพอง จำนวน 10,000 คู่
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์ เกษตรอำเภอน้ำพอง ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ทองป้อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2556 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 56  นายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง  นวส.ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้ออกประชุมเกษตรกรร่วมกับบริษัทน้ำตาลขอนแก่น  จำกัด(มหาชน)เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยในเขตอำเภอน้ำพอง
นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ณ ศาลาวัดบ้านกุดน้ำใส ม.1 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 55/56 รอบที่ 2 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11,12 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองได้ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(GAP) ปี 2556 หลักสูตรการผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพองป็นประธานกล่าวเปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ปี 2556 ณ หอประชุม  100 ปี อำเภอน้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 นายประสิทธิ์  คำไอ่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง มอบปุ๋ยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มคุณภาพการผลิตอ้อยกลุ่มจังหวัด ปี 2556 ณ บ้านสระกุด หมู่ที่ 2,14 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556 ของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 56 นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ  นวส.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองประชุมอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผล) ปี 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวิรัตน์  เย็นสบาย ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดอบรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  และนางสาววรัชยา  สำราญใจ  นักวิชาการเกษตร จากเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ออกดูพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร ณ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2556  นางวาสนา  ชุมพล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมสมองหาแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวแทนของทุกภาคส่วนในอำเภอน้ำพองเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาสำนักสงฆ์  บ้านหลุมหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นายวงศ์ยเรศ  อัยวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ น.ส.วรัชยา  สำราญใจ  นักวิชาการเกษตร
จากเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ออกตรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ณ บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นายสิทธิพงษ์ คามวัลย์ เกษตรอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าขอพรจากนายอำเภอน้ำพอง ในเทศกาลปีใหม่ 2556
เมื่อวันที่  20-21  ธันวาคม  2555  นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์  เกษตรอำเภอน้ำพองและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง  เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  ต.สาวะถี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อนำเข้าประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
นายเอกรัตน์ สัชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง) ปี 55
นายสิทธิพงษ์ คามวัลย์ เกษตรอำเภอน้ำพองและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
วันที 5 ธันวาคม 2555
นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพองออกตรวจเยี่ยมโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวนาปี ปี 55/56
คณะกรรมมาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจเยี่ยมราชการ โครงการต้านภัยแล้ง
สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งของเกษตรกรตำบลหนองกุง
โครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 55/56
การประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ
พิธีงานวันปิยะมหาราช ปี 2555
การสุ่มตรวจ 10% ของ 10% ของผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 55/56
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง
เร่งดำเนินการจัดพิมพ์สมุดเกษตรกรเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
ให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2
อบรมเกษตรกรโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษฯ
การประชุมชี้แจงโครงการจัพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นวส.ชำนาญการและเจ้าพนักงานธุรการจาก สนง.เกษตร อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 นายเอกรัตน์ สัชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ได้ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 55/56
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 นายเอกรัตน์ สัชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ได้ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 55/56
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นวส.ชำนาญการเข้าร่วมงานมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 55 การอบรมการผลิตและการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 55 การประชุมคณะทำงานลุ่ม สาขาลำน้ำพองตอนล่าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส
ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 55 ประชุมกลุ่มย่อยโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่ฯ(พื้นที่ 8 ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ส.ค 55 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ,นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง,นายชวน เชียงนางามเจ้าหน้าที่จาก สนง.เกษตรอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมมอบสารอินทรีย์ โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินที่ 5 จ.ขอนแก่น ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 55 นายสาคร กัปโก นวส.ชำนาญการ และนายเอกรัตน์ สุชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8,13 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 55 นายสาคร กัปโก นวส.ชำนาญการและนายเอกรัตน์ สุชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3,4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 55 นายสาคร กัปโก นวส.ชำนาญการ และนายเอกรัตน์ สุชณุกร นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวดง หมู่ที่ 14 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 55 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ณ ศาลาวัดบ้านพังทุย หมู่ที่ 1
ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 นางวาสนา ชุมพล นวส.ชำนาญการเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยการปลูกร่องอ้อยกว้าง
ณ แปลงสาธิตของนายอุทัย เพชรรั่ว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ หน.กลุ่มอารักขาพืช และคณะกรรมการออกประกวดเกษตรกรที่
ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ของนายเหลย ดวงจันทอง
อบรมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ กิจกรรม:จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ปี 2555

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง