ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

 

 • โทรศัพท์ : 0-4343-1465
 • โทรสาร : 0-4343-1842
 • อีเมล์ : kk_numpong@doae.go.th


Contact Us   

=>