ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

 

  • โทรศัพท์ : 0-4343-1465
  • โทรสาร : 0-4343-1842
  • อีเมล์ : kk_numpong@doae.go.th


Contact Us   

=>