ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย

คำแนะนำการป้องกันการระบาด โรคใบร่วงยางพารา

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง แนะนำการป้องกันการระบาดโรคใบร่วงยางพารา...

การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ประชาสัมพันธ์การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7...

เตือนการระบาดของไรสี่ขามะพร้าว Coconut Mite

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของไรสี่ขามะพร้าว Coconut Mite...

เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราน้ำค้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของศัตรูพืชโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง...

แนะนำปลูกมันสำปะหลังพันธ์ุทนทานโรค

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง แนะนำเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธ์ุทนทานโรค...

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับตำบล

26 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโค...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สาม

26 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรม ถ่...

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผลงานกำนันยอดเยี่ยม

25 มกราคม 2565 นางสาวปภาวรินท์ สินแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง...

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

25 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกร...

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรม พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

25 มกราคม 2565 นายโฆสิต บุญเอก นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษ...

more...

ประชาสัมพันธ์ /ประกาศโครงการของรัฐ

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 2...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65...

more...

คู่มือประชาชน

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร...

คลิปสอนใช้งานฟาร์มบุ๊ค

คลิปสอนใช้งานฟาร์มบุ๊ค...

ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน...

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ...

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั...

more...