ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย

เตือนภัยการเกษตร ด้วงหนวดยาว-หนอนกออ้อย

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของด้วงหนวดยาว-หนอนกออ้อยในแปลงเกษตรกร...

เตือนเฝ้าระวังการระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนเฝ้าระวังการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายในแปลงเกษตรกร...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงเกษตรกร...

เตือนการระบาดของแมลงศัตรูมะม่วง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของแมลงศัตรูมะม่วงในแปลงเกษตรกร...

เตือนการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร...

เตือนการระบาดของโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลังในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร...

เตือนการระบาดของด้วงงวงกล้วย

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของด้วงงวงกล้วย...

เตือนการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง...

เตือนการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง...

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน ตามระบบ 5 ส

29 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมพ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

26 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่...

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

25 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเส...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

19 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง และนางสาวกาญจนา​ สุจริต นักวิชาการส่งเสริมการ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

19 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นางรัญดา คำสมหมาย นักวิชาการส่งเสร...

จัดกิจกรรม 5 ส และปลูกผักสวนครัวตามโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม 5 ส และปลูกผัก...

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

13 พฤษภาคม 2563 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบร...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

13 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่...

รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64

12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้า...

more...

 

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ...

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั...

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร...

more...