ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เปิดการฝึกอบรมจัดทำบัญชีเกษตรกรโครงการเ...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ระดับอำเภอ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียน...

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมในการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่...

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด...

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสิง...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษ...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษต...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการแปลงใหญ...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนดอนสวรรค์ รุ่นที่ 4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง

วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษต...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนดอนสวรรค์ รุ่นที่ 3 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง

วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษตร...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนดอนสวรรค์ รุ่นที่ 2 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษตรก...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนท่าโพธิ์ รุ่นที่ 1 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำ

วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษ...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโนนพยอม รุ่นที่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง

วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษตรกร...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนกุดน้ำใส รุ่นที่ 1 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง

วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานอบรมเ...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนดอนสวรรค์ รุ่นที่ 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง

วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษตรก...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนหนองบัวบาน รุ่นที่ 2 ต.ทรายมูล อ.น้ำพ

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเก...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ประธานในการเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือ...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนหนองบัวบาน รุ่นที่ 1 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอ

วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเก...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนสำโรง รุ่นที่ 2 วันที่ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานอบรมเกษตรกรโ...

more...

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

https://www.youtube.com/watch? 

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศพก อ.น้ำพอง ( องค์ความรู้ )

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnHvn9i3r8 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อ.น้ำพอง

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JcFh--JlKSI&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 17 พค 2561

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQOXfO-g6MA

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 16 มิย 2560