ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูต...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี...

กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่...

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิครบวงจรคุณภาพสูง อ...

วันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกออ้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงาน วันรณรงค์...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ ผู้ช่วยเกษตรอำเภอน้ำพอง...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...