ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เข้าร่...

ประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ...

เวทีประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสน...

ประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสนอความต้อง...

ประชุมประชาคมเสนอความต้องการ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีประชาคมเสนอความต้อ...

ประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมประธานชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน ของอำเภอ...

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูต...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...