ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโ...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามน...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขั...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตา...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโ...

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชัย บุตรสาละ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ตามนโยบายขับเคล...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระ...

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...