ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย

คำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟมะละกอ (Papaya thrips)

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง แนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟมะละกอ (Papaya thrips)...

คำแนะนำการป้องกันกำจัดบั่วมะละกอ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง แนะนำการป้องกันกำจัดบั่วมะละกอ...

คำแนะนำการป้องกันการระบาด ไรสี่ขามะพร้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง แนะนำการป้องกันการระบาดของไรสี่ขามะพร้าว...

เตือนการระบาดศัตรูพืชไรแดงมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดศัตรูพืชไรแดงมันสำปะหลัง...

เตือนการระบาดศัตรูพืชไรสี่ขาในมะพร้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดศัตรูพืชไรสี่ขาในมะพร้าว...

เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราน้ำค้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราน้ำค้าง...

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำพองและคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

7 เมษายน 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำพองแล...

ประชุมวางแผนจัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

7 เมษายน 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นายโฆสิต บุญเอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

ประชุมผู้จ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

5 เมษายน 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมผู้จ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

2 เมษายน 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพองและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมประจำ...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

1 เมษายน 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เพื่อหารือข้อรา...

นำคณะผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสอบรถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์ที่มอบให้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวของอำเ

31 มีนาคม 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นางสาวปภาวรินท์ สินแสง และนางสาวดาราพร ส...

more...

ประชาสัมพันธ์ /ประกาศโครงการของรัฐ

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

more...

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ...

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั...

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร...

more...