ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์...

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกษตรกร...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดย...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่องการเต...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือ...

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย "

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงม...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง

วันที่ 4 กันยายน 2561 ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง รับมอบกระชังบก ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนสวรรค์

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสามัคคีเลี้ยงปลาจำเริญ ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแ...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสำโรงไก่ PP ชุมชนสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจั...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนสวรรค์

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มไก่อารมณ์ดี ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบป...

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันที่ 2 กันยายน 2561 กลุ่มเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค ชุมชนสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รั...

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอน้ำพอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดทำบันทึกข้อตกล...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือ...

ประชุมแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เปิดการฝึกอบรมจัดทำบัญชีเกษตรกรโครงการเ...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ระดับอำเภอ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียน...

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมในการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่...

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด...

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสิง...

more...

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

https://www.youtube.com/watch? 

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศพก อ.น้ำพอง ( องค์ความรู้ )

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnHvn9i3r8 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อ.น้ำพอง

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JcFh--JlKSI&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 17 พค 2561

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQOXfO-g6MA

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 16 มิย 2560

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzAFG2uQAKg&feature=youtu.be

โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง