ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

 •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
 •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 •      - ข้าว
 •        - ข้าวนาปี
 •        - ข้าวนาปรัง
 •     - มันสำปะหลัง
 •     - อ้อยโรงงาน
 •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 •  ข้อมูลการรับรอง GAP
 •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
 •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย

เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราน้ำค้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราน้ำค้าง...

เฝ้าระวังการระบาดของด้วงหมัดผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนเฝ้าระวังการระบาดของด้วงหมัดผัก...

เตือนการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว...

เตือนการระบาดของโรคไหม้ในข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของโรคไหม้ในข้าว...

เตือนการระบาดของโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝน...

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้าข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้าข้าวในแปลงเกษตรกร...

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัด

15 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดอบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาว...

เข้าร่วมอบรมเกษตรกร “ระบบการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว”

15 มกราคม 2564 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา สุจริต นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

14 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้ก...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียน

13 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสิน...

ร่วมจัดประกวดผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

12 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมจัดประกวดผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ...

รับมอบผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มข้าวชุมชน ต.กุดน้ำใส

11 มกราคม 2564 กลุ่มข้าวชุมชน ตำบลกุดน้ำใส ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้ นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอ...

more...

ประชาสัมพันธ์ /ประกาศโครงการของรัฐ

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64...

more...

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมและแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำ...

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนั...

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตร...

more...