ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ทอดกฐินอำเภอน้ำพอง ประจำปี 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการเกษตรอำเภอน้...

สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภ...

เวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปร

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีประชาคมโครง...

จัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีประชาคมโครง...

อบรมการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโนบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดเวทีสร้...

สัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางยอดขวัญ สามะ และ นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอน้ำพอง

วันที่ 18 กันยายน 2560 นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...